Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

I Ekerö finns det kommunala rådet för funktionshindersfrågor som har till uppgift att följa och påverka frågor som rör funktionshindrade i kommunen.

Det kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) har inrättats av Kommunstyrelsen och har en rådgivande och informerande funktion. Rådet fungerar också som remissinstans till nämnderna i ärenden där synpunkter ur ett funktionshinderperspektiv behöver inhämtas.

Syftet med rådet är att

  • Det ska verka för att funktionshindrades synpunkter och erfarenheter beaktas i den kommunala planeringen.
  • Rådet kan i Kommunstyrelsen initiera nya frågor som rör funktionshindrade.
  • Rådet kan vara remissorgan i frågor som rör person med funktionsnedsättningar.

Rådet sammanträder 4 gånger per år. Ett extra sammanträde kan hållas om särskilda skäl föreligger.

Kommunstyrelsen utser 7 ledamöter från politiken. Även 7 representanter från i kommunen representerade handikapporganisationer väljs av organisationerna till det kommunala rådet förfunktionshindersfrågor.

Efter nomineringar från organisationerna har representanter från följande organisationer valts till det kommunala rådet för funktionshindersfrågor mandatperioden 2015-2018

  • Synskadades Riksförbund (SRF)
  • HSK Vindens Vänner
  • Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
  • Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
  • Parkinsons lokalförening