Skattesatser

Inkomstår 2016

Kommunalskatt Ekerö kommun:

Ekerö kommun   19,25
Stockholms läns landsting   12,08
Summa:    31,33

 

Begravningsavgift:

Adelsö-Munsö församling   0:16
Ekerö församling   0:16
Färingsö församling   0:14
Lovö församling   0:16

Summa kommunalskatt och begravningsavgift: 31:49 / 31:47

Utöver kommunalskatten betalar du på din bruttoinkomst en obligatorisk begravningsavgift.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett tillhörighet till Svenska kyrkan eller ej.  

 

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravnigsavgift. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Nivån på avgiften kommer att beslutas av kammarkollegiet i november 2016. Först från och med 2017 kommer den nya avgiften att betalas och synas på skattesedeln.

Källa: www.svenskakyrkan.se

 

Kyrkoavgift:

Adelsö-Munsö församling    0:94
Ekerö församling    0:94
Färingsö församling    0:96
Lovö församling    0:94

En summering av samtliga delar visar den totala skattesatsen.

Kommunalskatt + begravningsavgift + kyrkoavgift = 32,43
Från år 2015 ska skatten uttryckas som ett procenttal, här blir det då 32,43 procent.

Kommunalskatt

En av grundstenarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket skatt som kommuninvånarna ska betala.

Ekerö Kommunfullmäktige beslutar varje år hur stor den kommunala skattesatsen ska vara nästkommande år. I Ekerö kommun är skattesatsen stabil. Den totala skattesatsen år 2016 för kommun och landsting är oförändrad jämfört med föregående år. Ekerö kommuns skattesats är 19:25 efter en skatteväxling med landsting på 2 öre. Senaste förändringen av skatten var år 2002. Tidigare ändringar av skatten var så länge sedan att "ingen kommer ihåg när" det senast hände skedde med undantag för de skatteväxlingar som gjorts med landstinget. Orsaken till dem är när verksamheter som landstinget ansvarat för har förts över till kommunernas uppdrag.

Landstingsfullmäktige bestämmer hur stor landstingsskatt som tas ut av invånarna i Stockholms län.

Definitioner och förklaringar

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som den landstingskommunala. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som från och med år 2015 uttrycks i form av ett procenttal. Källa: SCB