Skattesatser

Inkomstår 2018

Kommunalskatt Ekerö kommun:

Ekerö kommun   19,25
Stockholms läns landsting   12,08
Summa:    31,33

Begravningsavgift:

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravningsverksamheten.

Avgiftssatsen för år 2018 är 0,242. (År 2017 = 0,246)

Kyrkoavgift:

Adelsö-Munsö församling    0,935
Ekerö församling    0,935
Färingsö församling    0,955
Lovö församling    0,935

Kyrkoavgiften till Svenska Kyrkan via församlingarna är frivillig. På samma sätt kan du vara medlem i annat trossamfund som du betalar avgift till. Kyrkoavgiften i de fyra församlingarna är oförändrad 2018 jämfört med året innan.

Totalt

Källa: Skatteverket

Kommunalskatt

En av grundstenarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket skatt som kommuninvånarna ska betala.

Ekerö Kommunfullmäktige beslutar varje år hur om den kommunala skattesatsen inför nästkommande år. I Ekerö kommun är skattesatsen stabil. Den totala skattesatsen år 2018 för kommun och landsting är oförändrad jämfört föregående år. Ekerö kommuns skattesats är 19:25 efter en skatteväxling 2016 med landstinget på 0,02.

Senaste Ekerö kommun förändrade skatten var år 2002. Tidigare ändringar var så länge sedan att "ingen kommer ihåg när" det senast skedde med undantag för de skatteväxlingar som gjorts med landstinget. Orsaken till dem är när verksamheter som landstinget ansvarat för har förts över till kommunernas uppdrag.

Landstingsfullmäktige bestämmer hur stor landstingsskatt som tas ut av invånarna i Stockholms län.

Definitioner och förklaringar

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som den landstingskommunala. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer.

Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som från och med år 2015 uttrycks i form av ett procenttal. Källa: SCB

Begravningsavgiften betalas via skattsedeln. Beloppet baseras på inkomst. Från och med den 1 januari 2017 är det en gemensam begravningsavgiftssats för alla som bor inom de områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet bestämmer avgiftens storlek för alla som ska betala begravningsavgiften, förutom för dem som bor i Stockholm och Tranås kommuner. Där är det kommunerna som bestämmer avgiftens storlek.

 

Källor: Skatteverket, Svenskakyrkan och Kammarkollegiet