Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Ekerö kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, myndigheter, fastighetsägare och näringsidkare.

Den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas kallas i personuppgiftslagen för personuppgiftsansvarig. I en kommun är det Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna som är ansvariga för de behandlingar som sker inom ramen för respektive verksamhet. I praktiken behandlas personuppgifter av förvaltningen för vilken nämnderna ansvarar för.

I Ekerö kommun finns för varje personuppgiftsansvarig ett särskilt utsett personuppgiftsombud som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Till personuppgiftsombudet kan du vända dig om du har frågor om behandlingar och om personuppgiftslagen. I högerkolumnen finner du kontaktuppgifter till samtliga personuppgiftsombud i Ekerö kommun.