Avgifter för hemtjänst och särskilt boende

Huvudprincipen är att avgiften (för insats inom äldreomsorg) inte får vara högre än att den enskilde har kvar tillräckligt med pengar för sina personliga behov. Till personliga behov räknas till exempel mat, kläder, fritid, tidningar, TV, möbler och läkarbesök.

Beloppet för personliga behov kallas förbehållsbelopp och räknas om varje år i förhållande till prisbasbeloppet. Avgiften beräknas på den avgiftsgrundande inkomsten, den inkomst som återstår efter skatt, bostadskostnad och förbehållsbelopp.
Inkomstuppgifter måste lämnas för att avgiftsberäkning ska kunna göras.
Lämnas inte inkomstuppgift utgår högsta omvårdnadsavgift.
Individuell prövning av avgiften kan ske vid särskilda skäl.

Avgifterna räknas om varje år.

Blankett för inkomstförfrågan

Hemtjänst
Omvårdnadsavgift är det du betalar för hjälp i hemmet. 
Om du bara får leverans av matlåda tillkommer en omvårdnadsavgift för insatsen att leverera maten. 

Högsta avgift för omvårdnad, så kallad maxavgift är 2 089 kr per månad från 2019-01-01
En matportion 49 kr, obs att leverans av matportioner tillkommer, kostnad för denna ligger i avgiften för hjälp i hemmet.
Trygghetslarm 175 kr per månad

Andra avgifter som kan tillkomma är:
- matportioner
- matkostnad i samband med korttidsvistelse/växelvård
- matkostnad i samband med demensdagvård

Information om avgifter

Särskilt boende
I avgiften ingår mat och omvårdnad.

Avgift för mat är 3 350 kronor per månad (gäller 2019).  
Högsta avgift för omvårdnaden så kallad maxavgift är 2 089 kr per månad (2019).

Är ditt avgiftsutrymme under noll kronor kan du ansöka om nedsättning av avgift för mat på det särskilda boendet. Se blankett

Hyra utgår enligt hyreskontrakt, förändringar av hyran följer Ekerö Bostäders avtalade förändringar. Får du dubbel bostadskostnad i samband med inflyttning till särskilt boende kan kommunen efter ansökan bevilja hyressänkning på det särskilda boendet under maximalt tre månader.

Ansökan nedsättning av matavgift på särskilt boende.pdf

Ansökan nedsättning av hyra vid flytt till särskilt boende.pdf