Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är en insats som kan ges i de fall en anhörig ger omfattande stöd och vård och behöver avlösning. Insatsen innebär att personal kommer hem till er och hjälper till i hemmet så att den som vårdar i vanliga fall till exempel ska kunna uträtta ärenden, ta hand om syskon eller göra andra saker. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer, alla dagar i veckan och tider på dygnet.

Valfrihet

Ekerö kommun har ett valfrihetssystem för den här insatsen. Det betyder att du som beviljats avlösarservice kan välja bland de utförare som kommunen godkänt. I dagsläget är det bara kommunen som utför den här tjänsten.

Så här ansöker du

För att ansöka om avlösarservice i hemmet vänder du dig till kommunens handläggare. Ansökan ska helst vara skriftlig. Handläggaren gör en utredning för att se om den som ansökan gäller är berättigad till insatsen. Beslutet grundas på ditt behov samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Efter utredningen skickas ett skriftligt beslut till dig.