Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för personer med omfattande varaktiga funktionsnedsättningar och som har svårt att komma ut på fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter på egen hand. Insatsen kan även vara stöd för att besöka vänner och en hjälp för att kunna uträtta ärenden eller på annat sätt delta i samhällslivet.

Ledsagarservice ska inte användas för aktivitet som ingår i habilitering/rehabilitering eller för insatser som normalt ingår i personlig assistans eller bostad med särskild service.

Så här ansöker du

För att ansöka om ledsagarservice vänder du dig till kommunens handläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggaren gör en utredning för att se om den som ansökan gäller är berättigad till insatsen. Beslutet grundas på ditt behov samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Efter utredningen skickas ett skriftligt beslut till dig.

Valfrihet

Ekerö kommun har ett valfrihetssystem för den här insatsen. Det betyder att du som beviljats ledsagarservice kan välja bland de utförare som kommunen godkänt. I dagsläget är det bara kommunen som utför den här tjänsten.