Bostadsanpassning

Vem kan få bidrag?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få bidrag för att anpassa bostaden så att du kan bo kvar hemma. Behovet av anpassning bedöms utifrån dina funktionsnedsättningar. Bedömningen görs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget används för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Anpassningarna ska vara nödvändiga utifrån de behov som din funktionsnedsättning medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.

Bidrag för bostadsanpassning lämnas endast till bostadens fasta funktioner, alltså inte hjälpmedel och till sådant man normalt tar med sig när man flyttar. Bidraget gäller heller inte anpassning av fritidshus. Exempel på bostadsanpassning kan vara tröskelborttagning och ramp.

Så här ansöker du

Ansökan görs till Miljö-och stadsbyggnadskontoret på särskild blankett
Klicka här för att komma till blanketten.

Med ansökan ska intyg från exempelvis arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med ansökan kan du kontakta kommunens handläggare som jobbar med bostadsanpassning.