2016-12-22 Omsorg och hjälp | Info

Resultat från Socialkontorets undersökning om upplevd kvalitet 2016

Resultat från Socialkontorets undersökning om upplevd kvalitet 2016

 Under vecka 38-42 genomförde Socialkontoret en undersökning bland alla besökare som träffade den myndighetsutövande delen av socialtjänsten gällande hur besökarna upplever kvaliteten i kommunens socialtjänst.

 7 frågor ställdes till besökarna, bland annat hur lätt det är att komma i kontakt med sin handläggare, vilken påverkan de haft på stödet de fått och den totala nöjdheten med kontakten.

 Totalt delades 130 enkäter ut och 59 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 45 %.

 66 % har svarat positivt på frågan om det är lätt att komma i kontakt med sin handläggare. På frågan om hur mycket påverkan de haft på vilken typ av stöd de fått av socialtjänsten har 64 % svarat positivt. Och frågan om den totala nöjdheten med stödet från socialtjänsten har 71 % angett ett positivt svar.

 Du kan ta del av samtliga resultat genom att ladda ner sammanställningen i högerspalten.

 Undersökningen ligger till grund för Socialkontorets och Socialnämndens fortsatta förbättringsarbete och kommer följas upp med nya undersökningar kommande år. Vidare har delar av resultaten rapporterats till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nationella jämförelser.