Gång- och cykelvägar

Kommunen har även en plan för gång- och cykelvägar. Målet med gång- och cykelvägsplanen är att öka andelen resor som görs till fots eller med cykel. Gång- och cykelvägsplanen redovisar befintliga gång- och cykelvägar och förslag på utbyggnader av gång- och cykelvägsnätet.