Gräva och schakta: Tillstånd

Varje ingrepp och åtgärder på allmän platsmark medför olägenheter för allmänheten. Ett gott samarbete mellan kommun, byggherren ,utförandearbete, entreprenörer kan minska dessa olägenheter.

Ekerö kommun ska informeras om planerade arbeten i god tid så att åtgärderna kan planeras och genomföras på ett smidigt sätt och så att gator och parker kan återställs i ursprungligt skick när arbetet är avslutat.

Entreprenören, ledningsägare ska ansöka om schakttillstånd (inklusive markupplåtelse), TA-plan minst 14 arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Kommuns hänvisningar samt Sveriges kommun och landsting ”SKL” regler och bestämmelse ska gälla vid grävning och återställning i allmänplatsmark i Ekerö kommun. Läs mer om detta här:

Länk till SKLs regler och bestämmelse