Firmatecknare och ansvar

Det är skillnad mellan föreningens ansvar och enskilda medlemmars personliga ansvar.

På brev, bidragsansökningar samt bank- och posthandlingar gäller föreningens namn endast tillsammans med en underskrift av de personer som föreningen har utsett till firmatecknare.

Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med till exempel kassören eller sekreteraren får uppdraget att "teckna föreningens firma".

Styrelsen ska även besluta vilka som ska teckna postgirokonto och eventuella bankkonto. Detta beslut måste skrivas in i ett protokoll som kan visa posten eller banken vilka personer som är utsedda. I beslutet om firmatecknare ska det också stå om de kan teckna föreningens firma var och en för sig eller bara tillsammans.

Den som tecknar föreningens firma måste ha fyllt 18 år.