Idrott, motion och friluftsliv

Ekerö erbjuder boende och besökare ett rikt och varierat utbud och miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet. Det finns ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv, inte minst idrottsföreningar och kulturföreningar där många barn och ungdomar är aktiva. Vår huvudsakliga inriktning är att vi stödjer aktiviteter för barn och unga. Kulturnämnden svarar även för stöd och rådgivning åt hela föreningslivet och bevakar kultur- och fritidsverksamhetens behov av lokaler.

Riktlinjer för Ekerö kommuns arbete med idrott och fysisk aktivitet
Ekerö kommun har antagit riktlinjer för kommunens arbete med idrott och fysisk aktivitet. Du kan ta del av riktlinjerna här.

Lokalförsörjningsplan
För att kunna möta medborgarnas och föreningslivets behov av mötesplatser och anläggningar för fysisk aktivitet kommer nämndkontoret fr.o.m. 2018 arbeta med en långsiktig lokalförsörjningsplan. Tidigare har man använt en femårig anläggningsplan men i och med att Ekerö Kommun är en starkt växande kommun måste ett mer långsiktigt planarbete utföras.