Kulturstipendium

 
Syfte

Ekerö kommuns kulturstipendium har till syfte att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom alla områden av kulturell verksamhet. Stipendiet utdelas som uppmuntran till utbildning, fortsatt förkovran eller forskning inom kulturområdet. Forskning ska ha anknytning till Ekerö kommuns historia och dess kulturmiljö.

Sökande

Sökande ska vara bosatt, vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendiet utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning eller stöd för att möjliggöra försäljning.

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 januari. Ansökan gör du lättast via nedanstående formulär.
Ansökan ska innehålla de handlingar som sökanden önskar åberopa.

Beslut

Stipendiet beslutas av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 30 000 kr. Beslutet ska kort motiveras.

Stipendiet utdelas på kultur- och fritidsnämndens årliga gala.

Frågor

Vid frågor, tag kontakt med Jenny Tönnesen, Magnus Ljung eller Elisabet Lunde på nämndkontoret Kultur- och Fritid, 08-124 571 00