Ungdomsledarstipendium

Syfte

Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium har till syfte att stödja och uppmuntra ungdomsledare. Stipendiet utdelas som uppmuntran till utbildning eller fortsatt förkovran som ungdomsledare.

Sökande

Sökande ska vara bosatt, vara verksam eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendiet utdelas inte för verksamhet som ingår i ordinarie anställning.

Stipendiet kan delas ut odelat eller fördelas på flera mottagare.

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 januari. Ansökan gör du lättast via nedanstående formulär.
Ansökan ska innehålla de handlingar som sökanden önskar åberopa.

Beslut

Stipendiet beslutas av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till 30 000 kr. Beslutet ska kort motiveras.

Stipendiet utdelas på kultur- och fritidsnämndens årliga gala.

Frågor

Vid frågor, tag kontakt med Jenny Tönnesen, Magnus Ljung eller Elisabet Lunde på nämndkontoret Kultur- och Fritid, 08-124 571 00