Kulturpedagogik

Kulturpedagogik- en presentation

Den kulturpedagogiska insatsen är en proaktiv insats i grundskolan i syfte att stärka elevernas självkänsla och gruppsammanhållning. Det är ett samarbete mellan Ekerö Kulturskola och Elevhälsan som grundar sig i synen att kultur ökar välbefinnandet och kan vara en kreativ drivkraft för individ, grupp och samhälle.

Kulturpedagogen använder sig av dans och drama för att stärka gruppen och den enskilde individen. Den positiva och hälsofrämjande aspekten står i centrum. Dans och lek ger tillfälle till samspel i lust och glädje. Eleverna får arbeta kreativt, skapa tillsammans och får tillgång till nya uttryckssätt. Tillsammans med eleverna finner vi vägar till nya samspelsmönster i gruppen samt verktyg för att lättare kunna hantera konflikter.

För att ta del av insatsen tar rektor på skolan tillsammans med berörda lärare kontakt med kulturpedagogen. Efter bedömning går arbetet i förekommande fall vidare med en handlingsplan för insatsen. Kulturpedagogen utarbetar tillsammans med lärarna ett arbetssätt för att på bästa sätt möta gruppens behov. Konflikthantering och vägen till ett välfungerande samspel är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Målet är att arbetssättet ska integreras i skolans undervisning efter projektets avslut och det är viktigt att lärarna är med under processens gång.

Den kulturpedagogiska insatsen består vanligtvis av:

 • Lekar för att lära känna varandra, ha roligt och må bra.
 • Samarbetsövningar där barnen får samspela i olika gruppkonstellationer
 • Samtalsövningar med vikt att lyssna på varandra utan att avbryta eller kommentera
 • Vinna/vinna lekar, där allas sätt accepteras och bejakas och där målet är att röra om statusordningen och bryta ner hierarkier
 • Dans och kroppslig gestaltning där vi interagerar och kommunicerar med kroppen, utvecklar motoriken, den sociala kompetensen och fantasin
 • Reflektionsövningar i samtal och skrift
 • Avslappningsövningar för att slappna av, vara stilla och öka medvetenheten om sin kropp
 • Koncentrationsövningar för att träna upp koncentration och närvaro
 • Dansimprovisation och/eller teaterimprovisation där barnen får samarbeta, skapa tillsammans, utveckla kreativitet och stärka självkänslan
 • Värderingsövningar för att uttrycka sina tankar och känslor samt träna sig i att stå för sina åsikter
 • Forumspel för att träna sig i att hantera svåra situationer och konflikter

 

Cecilia Tzaou
Kulturpedagog, Ekerö Kulturskola
0736604154

cecilia.tzaou (at) ekero.se