Avgifter och regler för förskolan

Verksamheten inom förskola styrs av en rad bestämmelser, lagar och regler. En del av dessa är beslutade av kommunen och andra är beslutade av riksdagen och gäller i hela landet.

Avgift och maxtaxa

I Ekerö kommun tillämpas maxtaxan för verksamhet i förskola och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Det innebär att avgiften är inkomstrelaterad, men med en högsta avgift per barn.

För 3 - 5-åriga barn är avgiften reducerad med 30 % från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år tom den 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass, då dessa barn enlig lag har rätt till avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år (tre timmar per dag).

I Ekerö kommun betalas avgiften 12 månader om året.

Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Syskonrabatten gäller inom och mellan både kommunal och fristående verksamhet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. Det är endast barn som är folkbokförda på samma adress som kan använda syskonrabatten.

Avgiften från och med 1 januari 2017

 • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst 1 362 kronor per månad.
 • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 908 kronor per månad.
 • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 454 kronor per månad.
 • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift. 

Avgiften 2016:

 • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst 1 313 kronor per månad.
 • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 875 kronor per månad.
 • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 438 kronor per månad.
 • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift. 

I Självservice Barn och Utbildning fyller respektive vårdnadshavare i sin inkomst.

Köregler

Barn placeras i kö efter ansökningsdatum och kötiden räknas tidigast från det att barnet är tre månader.

Prioriteringsordning

 1. Barn i behov av särskilt stöd – efter bedömning av kommunens resursteam.
 2. Syskon, till den enhet där äldre syskon har plats.
 3. Barnets kötid och önskat placeringsdatum.

Verksamheten har vid intagningen rätt att ta hänsyn till gruppsammansättningen i enheten.

I länkarna hittar du kompletta regler om förskoleverksamheten i vår kommun och kommunens tillämpningsregler.