Grundskola

Förskoleklass

Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass från det år då barnet fyller sex år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året och följer det vanliga skolåret. Verksamheten är gratis och bedrivs vid alla skolor i kommunen som också har grundskola från år 1 samt vid Solbackens förskoleklass och fritidshem.
Det är frivilligt att gå i förskoleklass.

Grundskola

Alla barn mellan sju år och 16 år (utgången av vårterminen det nionde skolåret) är skolpliktiga. Om föräldrar begär det kan barnet få börja redan då det är 6 år.

Den som har vårdnaden över barnet måste se till att barnet gör klart sin utbildning i grundskolan. Kommunens skyldighet är att se till att barnet får sig en grundskoleutbildning.

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår med en hösttermin och en vårtermin.  En grundskoleutbildning är gratis.

Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, särskolan, sameskolan och specialskolan.

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg ska erbjudas alla barn från förskoleklass till och med vårterminen då barnet fyller 13 år. I Ekerö erbjuds det i form av fritidshem och fritidsklubb.

Fritidshem

Barn som går i förskoleklass, grundskola eller särskola kan till och med det år barnet börjar i skolår 4 erbjudas plats i fritidshem. I Ekerö finns fritidshem på varje skola. Det kostar pengar att ha sitt barn i fritidsverksamhet, här kan du läsa mer om kostnaden.

Fritidsklubb

För barn i skolår 4-6 finns det fritidsklubbar. Under fliken fritidsklubb här till vänster kan du läsa var fritidsklubbarna finns.  Verksamheten har en anmälnings- och administrationsavgift på 350 kr per termin. Fritidsklubben har också rätt att ta ut en självkostnadsavgift för mellanmål och lunch.