Skolhunden Dis

Terapihunden Dis

På Ekebyhovskolans grundsärskola arbetar en socialtjänstehund.

Hundteamet är utbildad hos Svenska Terapihundskolan. Hundteamet följer Socialstyrelsens rutiner och riktlinjer som rör besöksverksamhet med hund.

På grundsärskolan tjänstgör den vita herdehunden Dis. Dis arbetar och har utbildats tillsammans sin hundförare och läraren Denice Sverla. Hon tjänstgör som skolhund och har utbildats hos Svenska Terapihundskolan. Dis är diplomerad besökshund, terapihund och skolhund med inriktning fadder- och läshund.

Läshund

En lässtund för Dis innebär att eleven får ett enskilt lästillfälle med hunden och hundföraren. Eleven läser högt och genom Dis ställer hundföraren frågor kring texten och bokens innehåll. Barnen berättar att de gillar att läsa för Dis, det är den bästa stunden på dagen.

Dis är en god lyssnare som inte dömer, därför är det lättare och roligare att samtala om boken tillsammans med Dis. Läshundsträningen utgår ifrån reciprocal teaching, för att öka elevens läsförståelse och eleverna tränas även utifrån ett bravkod inspirerat arbetssätt för att öka ordigenkänning och läsflyt.

Dis, hund

Terapihund

Ett diplomerat terapihundsteam arbetar utefter målinriktade besök som dokumenteras och utvärderas. Dis integreras i ämnen såsom svenska, matematik och engelska, hennes besök planeras och dokumenteras utifrån läroplanen.

Dis arbetar även i klass för att stärka gruppdynamik, sammanhållning och stärka samverkan emellan klasskamraterna. Hon används som ett verktyg att bygga broar emellan elever, resultat som dokumenterats är att barns spontana språk har utvecklats, deras kommunikativa förmåga har ökat. Elever har börjat knäcka läskoden och får en högre motivation att lära när Dis deltar under skoldagen.

Dis används också som ett redskap för att träna på olika övningar som rör känslor och
empati.

Läs om Dis i PDF-Format