Arbetssätt

Klossar

Vi strävar efter att skapa en lugn, trygg och strukturerad miljö, där pedagogerna alltid finns i barnets närvaro för att vara goda förebilder och även fungera som ett hjälpjag .
Undervisningen bedrivs i två grupper som anpassas efter kunskapsnivå.
Även möjlighet till enskild undervisning erbjuds vid behov.
Personaltätheten är hög och skola och skolbarnsomsorg samarbetar över dagen för att få en gemensam helhetssyn på barnen.

Vi på skolan lägger stor vikt vid att skapa en miljö som ger barnet självförtroende, god självkänsla samt lust att lära.
Detta sker genom mycket positiv bekräftelse och uppmuntran i alla situationer.
Förhållningssättet är att arbeta lösningsinriktat och fokusera mer på lösningen än på problemet i sig.