Verksamhetsidé

 På Klöverskolan arbetar vi med elever som tidigare har haft svårt att fungera i skolan på grund av neuropsykiatriska eller liknande svårigheter. Skolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar för eleven att lyckas inom alla utvecklingsområden; kognitivt, socialt, emotionellt och motoriskt.

Eleverna ska stimuleras till lust att lära och att skapa.  Verksamheten utgår från läroplanen, LGR11. Vi som arbetar på Klöverskolan är lyhörda för elevernas motivation och intresse så att de kan finna och lösa uppgifter. För att de ska lyckas, anpassas metoderna efter deras förmågor.

Vi pedagoger utvecklar verksamheten så att alla får möjlighet att lyckas. Det är en ständigt pågående process med reflektioner kring förhållningssätt gentemot eleverna och oss vuxna emellan.  Vi lägger stor vikt vid att vara tydliga och bra förebilder.

Förhållandet vuxen – elev bygger på respekt och en positiv syn på den enskilda individen och gruppen. Eleven ska alltid kunna känna tillit och ha en möjlighet att bygga en trygg relation med vuxna.

För att stärka den empatiska och sociala förmågan är leken central i det pedagogiska arbetet. Vi är delaktiga i leken som ett stöd till turtagande, respekt och ömsesidighet och vi fungerar som ett ”hjälpjag” i situationer där eleven har svårt att avgöra vad som är rätt och vad som är fel.

Arbetet på Klöverskolan styrs hela tiden av alla individers lika värde. Vi arbetar med att förstärka positiva egenskaper och avleda negativa beteenden i lekar och social färdighetsträning i t ex ART (Agression Replacement Training).  Målet på lång sikt är att bli medveten om hur vi kommunicerar och agerar med varandra och att få en ökad självkänsla och tillit till sin egen förmåga.

Det är viktigt att alla får sin röst hörd och blir lyssnad på. Samhällets demokratiska värderingar förmedlas på en konkret nivå och är anpassad till de olika utvecklingsfaserna. Det sker t ex genom att vi medvetandegör eleverna på hur olika etiska ställningstanden påverkar dem själva och deras omgivning.

Skolan strävar efter att ha tillitsfulla relationer med föräldrarna. Vid problem kring eleven arbetar vi tillsammans för att hitta den bästa lösningen. Föräldrarna erbjuds föräldramöte och täta utvecklingssamtal.

Elevvård är hela skolans angelägenhet och vi vill främja en helhetssyn på eleverna och ge dem en social trygghet. Skolans elevvårdsteam består av rektor, lärare, fritidspersonal och vi har även Ekerö resursteam att tillgå. Från dem kan vi beställa tjänster som kurator, talpedagog, förskole-/skolpsykolog och specialpedagog.

Skolhälsovården fullföljer arbetet som BVC (barnavårdscentralen) har påbörjat och de arbetar i förebyggande syfte.