Förälder

Vi i skolan har en viktig uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Verksamheten ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse och vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skolan ska tydligt visa för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, konkretisera kursplanernas innehåll och planera undervisningen så att eleverna utvecklas och lär så mycket som möjligt utifrån sin egen förmåga.

Vi samverkar nära med våra elevers föräldrar och arbetar för att de ska uppleva att de har möjlighet till inflytande över det egna barnets utveckling, kunskapsnivå och skolgång.

I databasen Infomentor, bokförs kontinuerligt elevernas kunskapsutveckling i samtliga skolämnen. Det summativa bedömningen i form av bedömning av kunskapskraven och de skriftliga omdömet ligger till grund för utvecklingssamtalet varje termin. Vårdnadshavare loggar in och tar del av den samlade bedömningen i omdömesblanketten samt kan kommunicera med skolan. Här hittas även klassernas veckoplan med läxor och annan viktig information samt månadsbrev. Arbetet med eleverna samt den formativa bedömningen sker via vår lärplattform i Office 365.

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare där eleven i huvudsak ska äga sitt samtal med stöd och hjälp av läraren. Mål för den fortsatta utvecklingen formuleras i en individuell utvecklingsplan, IUP. Varje klass har föräldramöte minst en gång per läsår.

Föräldrar är alltid välkomna att delta under skoldagen. Vi har en aktiv föräldraförening som har möte en gång i månaden. Representanter från varje klass och skolans rektor deltar.