Personal på Färentuna skola

Rektor, biträdande rektor, biträdande förskolechef och utvecklingsledare fritids representerar skola, förskola och fritidsverksamhet i en strategisk ledningsgrupp. Det övergripande utvecklingsarbetet syftar till att skapa helhetssyn, progression och röd tråd i barnens/elevernas lärande från 1-13 år.

Skolan delas in i två arbetslag och fritids har ett. Förskoleklassen tillsammans med åk 1-3 bildar arbetslag F-3. Åk 4-6 bildar ett arbetslag tillsammans med praktisk estetiska lärare.
Fritids har ett eget arbetslag och skolsamverkar med sina lärare i årslag.

Eleverna undervisas i ett inkluderande sammanhang. Det råder stor flexibilitet i arbetslagen för att hjälpas åt med att skapa mindre undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Specialteamet har särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Behövs ytterligare insatser görs beställning av Resursteamet kompetensbank. Elevernas lärande och utveckling dokumenteras i skolportalen Infomentor här hittar man som förälder även sitt barns pedagogiska utredning och åtgärdsprogram där det finns behov.

Lärarbehörigheten och strävan mot skolutveckling är hög. Elever i åk 6 har sin hem- och konsumentkunskapsundervisning i Uppgårdskolan.

 IKT används som en naturlig del av undervisningen som ett av många verktyg för lärande. Interaktiva projektorer, datorer, skrivplattor och alternativa hjälpmedel för elever med inlärningssvårigheter används frekvent.