Modersmål

Elever med ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan efter ansökan från vårdnadshavare. Modersmål är ett eget ämne med fastställd kursplan, kunskapskrav och betyg från åk 6. I förskolan och förskoleklassen har barn inte rätt till modersmålsundervisning. Dessa verksamheter ska ändå bidra till att utveckla ett barns modersmål.

Modersmålet har stor betydelse för identitet och självkänsla.
Syftet med modersmålsundervisningen är att eleverna uppnår aktiv tvåspråkighet och ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. Ämnet modersmål innehåller undervisning i språk och kultur och ska bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 För att få modersmålsundervisning gäller följande förutsättningar:

  • Minst en av vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet
  • Minst fem elever inom kommunen ansöker om undervisning i det aktuella modersmålet
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas

Undervisningen sker i grupp på anvisad skola efter ordinarie skoltid.

Ansökan
Ansökan görs senast den 30 april inför skolstarten på hösten. När en elev flyttar till kommunen under pågående läsår skickas ansökan till Modersmålsenheten vid inskrivningen.

Grundläggande kunskaper
Modersmålsundervisningen är ingen nybörjarundervisning. Alla elever ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Då all undervisning är på modersmålet ska eleven kunna förstå och tala sitt modersmål.

Minoritetsspråk
Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch ska erbjudas även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Adoptivbarn
Adoptivbarn har utökade rättigheter när det gäller modersmål. Vårdnadshavare behöver inte ha annat språk än svenska som sitt modersmål och språket behöver inte vara dagligt umgängesspråk i hemmet. Fortfarande gäller kravet på grundläggande kunskaper.

Närvaro
Närvaro på lektionerna är obligatorisk. Hög frånvaro eller att eleven uteblivit tre lektioner i rad utan att anmäla frånvaro, innebär att eleven riskerar att förlora sin plats. Modersmålsläraren kontaktar då vårdnadshavaren.

Vårdnadshavarens betydelse
Vårdnadshavare och föräldrar är viktiga och kan hjälpa sina barn att nå kunskapskraven i ämnet modersmål. Detta gör de genom att konsekvent tala språket i hemmet samt att uppmuntra dem och hjälpa dem med läxor.

Anmälningsblankett hittar du här
Avanmälningsblankett hittar du här