Särskilt stöd

Rektors ansvar

När en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska elevens behov av särskilt stöd utredas.
Rektor har ansvar att utredningen sker skyndsamt. Till sin hjälp kan då rektor anlita elevhälsans olika kompetenser för att få elevens situation som helhet belyst.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att det finns ett behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas i samarbete med elev och vårdnadshavare. Eleven ska ges stöd på det sätt och i den omfattning som behövs. Åtgärdsprogrammet ska handla om hjälp både på individ såväl som på grupp- och organisationsnivå.
Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den grupp eleven tillhör.

Överklagande

I skollagen finns bestämmelser om överklagande.
Beslut av rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om

  1. Åtgärdsprogram
  2. Särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt eller
  3. Anpassad studiegång

Läs mer på skolverkets hemsida om särskilt stöd för elever.