Skolvalet 2017

Självservice Barn och utbildning

Aktuellt

Nu är skolvalet över.

Ni som har gjort skolvalet till hösten 2017 kan nu logga in i Självservice barn och utbildning och se vilken skola ditt barn har fått plats i. Ett placeringsbesked kommer även skickas hem till er med post.

Var gör jag skolvalet?

Skolvalet görs i Självservice Barn och utbildning.

Har du glömt ditt lösenord till Självservice klickar du på "Glömt lösenords" knappen.
Då skickas nya uppgifter till din registrerade e-postadress.

Här hittar du en Skolvalsmanual som visar steg för steg hur du gör skolvalet.

Regler vid val av skola

Vid val av skola har du rätt att välja tre alternativ. Om du inte utnyttjar din rätt
att välja skola, placeras ditt barn i den reserverade skolan, vilket inte alltid är den närmaste skolan.
Barn- och utbildningsnämnden ersätter via skolpengen den skola föräldrarna väljer för sina barn. Valet tillgodoses så långt det är möjligt. Hur många elever som ryms i en skola bestäms av rektor i samråd med produktionsledningen.

I Ekerö tätort finns ett begränsat antal elevplatser på de olika skolorna.
Då en skola är absolut full och fler elever inte kan tas in, görs en avvägning utifrån följande faktorer, observera att de inte är prioriterade inbördes.

  • Syskonförtur (gäller endast årskurs F-3)
  • Val av annan skola än den reserverade
  • närhet till skola 
  • familjeförhållande eller andra personliga skäl

Barn- och utbildningsnämnden står inte för extra skolskjutskostnader om föräldrar valt en annan skola än den reserverade.

Rektor beslutar om intagning till skolan. För att få reda på vilken skola ditt barn har kommit in på ska du efter det att skolvalet är över och administrationen är klar (beräknas i mitten av april), logga in i Självservice Barn och utbildning.

Förskoleklass (Sexårsverksamhet)

Förskoleklass är en egen skolform inom skolväsendet.
Verksamheten är frivillig för föräldrar och barn, men obligatoriskt för kommunen.

Förälder till barn som under året fyller sex år kan välja att låta sina barn gå i förskoleklass eller att börja i skolan.

  • Samma läroplan (Lgr 11) gäller för förskoleklassen som för övrig verksamhet inom grundskolan.
  • I förskoleklassen går barnen 15 timmar per vecka under terminerna.(525 timmar/år.)
  • Verksamheten är avgiftsfri.

Förskoleklass finns på alla skolor som har undervisning för yngre skolbarn.
6-åringar får börja grundskolan, skolår 1, om föräldrar så önskar.

Fritidsverksamhet (Fritidshem, Fritidsklubb)

Varje skola anordnar skolbarnsomsorg i form av inskriven verksamhet för barn från förskoleklass tills de börjar år 4. Skolbarnsomsorg erbjuds barn till föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller är föräldralediga.
Föräldrar kan också välja skolbarnsomsorg i pedagogisk omsorg. För den inskrivna verksamheten erläggs månadsavgift 12 månader om året enligt max-taxa. Uppsägningstiden är 1 månad. För barn mellan 10-12 år finns öppen skolbarnsomsorg i form av fritidsklubbar.

OBS! Ansökan om fritidsverksamhet (fritidshem, fritidsklubb) görs i samma ansökan som skolvalet eller så kan man även göra det separat under hela året.
Det görs via Självservice Barn och utbildning.