Skolvalet 2018

Självservice Barn och utbildning

Aktuellt

Skolvalet har inte öppnat än.

Skolvalsperioden är mellan 29/1 2018 - 18/2 2018

Under denna period ska du som vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2018 välja skola.
Under januari är ni välkomna till de informationsträffar som respektive skola håller om sin verksamhet.
Tid och plats för informationsträffar inför skolvalet till förskoleklassen
Tid och plats för informationsträffar inför skolvalet till årskurs 7

Information om skolvalet kommer att skickas till berörda vårdnadshavare i slutet av november.

Var gör jag skolvalet?

Skolvalet görs i Självservice Barn och utbildning.

Har du glömt ditt lösenord till Självservice klickar du på "Glömt lösenords" knappen.
Då skickas nya uppgifter till din registrerade e-postadress.

Här hittar du en Skolvalsmanual som visar steg för steg hur du gör skolvalet.

Regler vid val av skola

Ekerö kommun försöker i så stor utsträckning som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål om skola.

Varje barn erhåller en reserverad skola i samband med skolvalet, vilket betyder att ditt barn har en garanterad plats på denna skola. Vilken reserverad skola barnet erhåller avgörs utifrån folkbokföringsadress, särskilda behov och om barnet har syskon på en skola (gäller endast årskurs F-3). I samband med skolvalet har ni sedan möjlighet att antingen acceptera den reserverade skolan eller göra ett annat val.

Ekerö kommun står normalt inte för extra skolskjutskostnader om föräldrar valt en annan skola än den reserverade.

Rektor beslutar om intagning till skolan. För att få reda på vilken skola ditt barn har kommit in på ska du efter det att skolvalet är över och administrationen är klar (ungefär i mitten av april), logga in i Självservice Barn och utbildning.

Förskoleklass 

Från och med höstterminen 2018 inträder skolplikten vid sex års ålder. Det betyder att förskoleklassen blir obligatorisk för alla sexåringar. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året och följer det vanliga skolåret.

Fritidsverksamhet (Fritidshem, Fritidsklubb)

Varje skola erbjuder fritidshem för barn från förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13. Fritidshem erbjuds barn till föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller är föräldralediga. I Ekerö kommun tillämpas maxtaxan för verksamhet i fritidshem.

Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år kan fritidsklubb erbjudas istället för fritidshem.

Föräldrar kan också välja skolbarnsomsorg i pedagogisk omsorg.

OBS! Ansökan om fritidsverksamhet (fritidshem, fritidsklubb) kan göras i samma ansökan som skolvalet, eller separat under hela året.
Det görs via Självservice Barn och utbildning.