Skolsamordnare

Riktlinjer för VFU-skolsamordnare på Ekerö 

En skolsamordnare utses av rektor/förskolechefen på respektive enhet där det finns lärarstudenter. På större enheter kan flera skolsamordnare utses som då är inriktade mot olika arbetslag, men så få samordnare som möjligt är att föredra.

Vilka förväntningar finns på VFU-skolsamordnaren?

Skolsamordnaren fungerar som en länk mellan kommunens övergripande VFU-samordnare och enhetens lärarstudenter och VFU-handledare. I den uppgiften ingår att

  • göra en inventering hos enhetens VFU-handledare i slutet av varje termin då önskemål om nya lärarstudenter ska rapporteras in till VFU-samordnaren
  • placera ut lärarstudenterna till enhetens VFU-handledare när kommunen fått sin tilldelning av lärarstudenter som sker i början på varje termin
  • vara enhetens första kontakt mot lärarstudenterna som kommer till enheten
  • vara informerad om vilka lärarstudenter som tillhör enheten och vilka deras VFU-handledare är 
  • fånga upp nya lärare som är intresserade av uppdraget som VFU-handledare på enheten
  • ha regelbunden kontakt oftast via e-mail med kommunens VFU-samordnare. Det händer hela tiden mycket runt lärarstudenterna och snabba beslut måste ibland tas

Till sin hjälp har skolsamordnaren inloggningsuppgifter till VFU-portalen, där det finns kontaktuppgifter till lärarstudenterna och deras VFU-perioder. På kommunens hemsida finns även information om VFUn både lokalt för Ekerö och allmänt.

För att skolsamordnaren ska vara uppdaterad och informerad om rutinerna runt VFUn träffas kommunens skolsamordnare en gång i mitten av varje termin.  Då träffas skolsamordnaren på ett ömsesidigt informationsmöte där kommunens VFU-samordnare och ibland även kommunens kontaktperson från Stockholms Universitet, SU, informerar och informerar sig om hur verksamheten fungerar och utvecklas.

Skolsamordnaren tillsammans med enhetschefen och/eller enhetens VFU-handledare har också en uppgift att driva VFU-frågorna tillsammans på enheten. Engagemanget kan se olika ut. Allt ifrån att informera alla i arbetslaget, på enheten, om vilka lärarstudenter som tillhör enheten och vem som är deras VFU-handledare. Sprida information från universitet och högskolor samt delge kollegiet om allmänna seminarier som ges. Ta del av olika delprojekt som ingår i samarbetet med universitet och högskolor. Ta fram egna förslag till seminarier och samverkansprojekt. Nivån på samverkan kan se olika ut på olika enheter och genom våra regelbundna möten kan informationen spridas och på så sätt bidra till skolutveckling i kommunen.

Uppstår det problem i någon form runt lärarstudenten och VFU-handledaren informeras alltid skolsamordnaren som ser till att VFU-handledaren kontaktar lärarstudentens kursansansvarige lärare på universitetet/högskolan och ser även till att informera Ekerös VFU -samordnaren. Detta tillsamman gör att vi med förenade krafter kan hjälpa lärarstudenten på bästa sätt.