Observationer

Observationer är en del inom kommunsamarbetet Våga visa som är en samverkan om utvärdering inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby. Våga visa innehåller tre delområden varav observationer är en del. 

Erfarna pedagoger och skolledare från respektive Våga visa- kommun granskar varandras verksamheter. Observatörernas uppdrag är att beskriva och bedöma förskolans/skolans arbete och resultat inom läroplanens områden. De skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av förskolan/skolan och dess verksamheter genom lektions- och verksamhetsbesök, samtal och intervjuer med personal, ledningen på förskolan/skolan, barn/elever och föräldrar. I observationsarbetet ingår också att ta del av förskolans/skolans pedagogiska dokumention.  

De områden som observeras följer läroplanens målområden och omfattar:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever
  • Bedömning och betyg (gäller inte förskolan)
  • Förskolechefens/rektors ansvar

Efter observationen skriver observatörerna en rapport. Varje målområde beskrivs och bedöms i text och skala från 4 (mycket god kvalitet) till 1 (ej tillfredställande). Rapporten presenteras för förskolans/skolans ledning och nämndkontoret vid ett överlämningsmöte. Förskolan/skolan ska därefter upprätta en handlingsplan som presenteras av förskolechef/rektor för barn- och utbildningsnämnden.

Här nedan hittar du rapporter till några av de senaste observationerna som genomförts.