Utredning om upprepad eller längre frånvaro för skolpliktiga elever hos annan huvudman än Ekerö kommun

Alla skolor ska aktivt arbeta med att främja elevers närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro. Huvudmannen för skolan ska se till att eleverna i dess verksamhet fullgör sin skolgång. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas (7 kap. 19 a § skollagen).

Rektor ska anmäla till huvudmannen

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen).

Huvudmannen ska anmäla till hemkommunen

När huvudmannen har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun (7 kap. 22 § skollagen).

Ekerö kommuns rutiner för handläggning av upprepad eller längre frånvaro

Enskild och annan offentlig huvudman än hemkommunen är skyldig att meddela barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun när en skolpliktig elev, folkbokförd i Ekerö, har upprepad eller längre frånvaro.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp elevärendena med skolan ungefär varannan månad om inte uppgifter från skolan föranleder tätare kontakt. Uppföljningen består av klargörande frågor kring skolans arbete när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning samt vårdnadshavares ansvarstagande kring fullgörandet av skolplikten. Den regelbundna uppföljningen av elevärendet avslutas när en elev återigen deltar i den obligatoriska undervisningen samt när skolplikten upphör.

När och hur ska en huvudman lämna uppgifter till hemkommunen

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö (7 kap. 22 § skollagen).

Steg 1: Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska lämnas till utbildningsförvaltningen senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Uppgifterna lämnas via blankett Anmälan av upprepad och längre frånvaro.

Steg 2: Därefter ska huvudmannen inom två månader inkomma med skolans resultat av utredningen, detta ska göras via blankett Resultat efter utredning av upprepad och längre frånvaro. De uppgifter som efterfrågas i denna blankett utgör del av det underlag som kommunen behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 21 § skollagen.

Blanketterna ska skickas per post (inte e-post) till:

Ekerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enheten kvalitet och administration
Box 205
178 23 Ekerö