Skolskjuts/busskort

Regler för skolskjuts i Ekerö kommun för elever i grundskola och grundsärskola

Övergripande regler

Skolskjuts till och från skola är en rättighet för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som behöver det. Skälen kan vara lång färdväg, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Vid eget val av grundskola inom kommunen kan en elev få skolskjuts om villkoren i dessa tillämpningsanvisningar uppfylls för rätt till skolskjuts till den skola som kommunen annars skulle placerat eleven i (elevens reserverade skola).

Vid eget val av grundskola utanför kommunen erbjuds SL-kort, om eleven är folkbokförd i kommunen och villkoren i dessa tillämpningsanvisningar är uppfyllda för rätt till skolskjuts till den skola som kommunen annars skulle placerat eleven i (elevens reserverade skola).

Rätten till skolskjuts gäller inte elever i fritidshem eller fritidsklubb. 

Kommunen erbjuder heller ingen skolskjuts till och från förskola eller pedagogisk omsorg. 

Rätten till skolskjuts bestäms i Skollagen (2010:800).
Ekerö kommuns skolskjuts bestäms i kommunal författningssamling 40:2.

Vem får skolskjuts?

Avstånd till skola

I första hand är det längden på skolvägen mellan hemmet och skolan som avgör om kommunen kommer att bevilja skolskjuts. Med skolväg menas här den kortaste användbara gång eller cykelväg till den skola som ett barn är hänvisad till.

Följande avstånd gäller till skola eller anvisad uppsamlingsplats/hållplats:
•    barn i förskoleklass med minst 2 km skolväg
•    elever i skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
•    elever i skolår 4-9 med minst 4 km skolväg

Trafikförhållanden

Elever ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Oavsett avståndsreglerna ovan kan skolskjuts beviljas om elevens skolväg bedöms vara trafikfarlig. Vid bedömningen bör vägens utformning, trafikmängd, hastigheter, siktförhållanden vägas in. Barnets ålder ska också vägas in vid bedömningen.
Elever i förskoleklass och de yngre skolåren förutsätts ha tillsyn så att det vid behov finns en vuxen som kan följa och möta eleven vid skolan eller hållplatsen/uppsamlingsplatsen.

Funktionsnedsättning

För elever med funktionsnedsättning görs en individuell bedömning då hänsyn tas till funktionsnedsättningen, ålder och utveckling.
Barn med funktionsnedsättning kan av socialtjänsten beviljas resor som inte omfattas av rätten till skolskjuts till och från skola.
Kommunen ansvarar för skolskjuts för barn med funktionshinder i den obligatoriska skolan (åk F-9). Färdtjänsten ansvarar för resor till och från gymnasieskola för barn med färdtjänsttillstånd.

Annan särskild omständighet

Pedagogiska eller sociala skäl som kan bedömas som väsentliga för att eleven ska klara sin skolgång på ett bra sätt kan vara grund för att bevilja skolskjuts. För beslut ska åtgärdsprogram och kommentar från kommunens resursteam finnas.
Tillfälligt eller periodvis kan skolskjuts beviljas för elev av medicinska eller psykosociala skäl. Beslut ska grundas på utredning eller sakkunnig bedömning. 
För elev som till följd av olycka eller skada har behov av tillfällig skolskjuts hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn. Man kan inte få tillfällig skolskjuts för att gå till tandläkaren eller till läkare.

Olika former av skolskjuts

I Ekerö kommun finns följande former av skolskjuts:
•    Reguljär linjetrafik/busskort
•    Särskild skolskjuts
•    Självskjuts
•    Vinterskjuts

Reguljär linjetrafik/busskort

Barn som är berättigade till skolskjuts ska i första hand använda sig av den reguljära linjetrafiken i kommunen. SL-kort delas efter ansökan ut vid terminsstart vid respektive skola. Kommunen ersätter inte borttappade eller förstörda SL-kort.

Särskild skolskjuts

Med särskild skolskjuts menas att barn/elever åker med taxi eller med skolbuss från särskilda uppsamlingsplatser till skolan.

Självskjuts

Om det inte är möjligt att använda sig av den reguljära linjetrafiken eller av den särskilda skolskjutsen kan särskild överenskommelse göras med kommunen om så kallad självskjuts med egen bil eller båt.
Ersättningen för bil utgår enligt kommunens regler för milersättning. För båt görs överenskommelser i varje enskilt fall om skälig ersättning.

Vinterskjuts

Barn/elever kan under vintermånaderna (1/11 – 31/3) vara berättigad till vinterskjuts om de yttre förhållandena är sådana att de bedöms olämpliga för barnen/eleverna att själva ta sig till anvisad uppsamlingsplats.

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Varje kommun måste enligt lag kunna erbjuda elever i grund- och gymnasiesärskolan kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs.
Kommunen är inte skyldig att erbjuda kostnadsfri skolskjuts om eleven väljer att gå i en annan särskola än den som kommunen skulle ha anvisat eleven.

Gymnasieskola

Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110, och i förordningen om kommunernas skyldighet att svara för viss elevresor, SFS:1120. Kommunens ansvar omfattar resor där färdvägen är minst sex kilometer.
Ekerö kommun har valt att ge alla elever i gymnasieskolan eleverresor i form av SL-kort. Det är elevens gymnasieskola som delar ut SL-korten. Ingen ansökan görs till nämndkontor barn och utbildning.
Gymnasieskolan omfattas inte i övrigt av skolskjuts och kan inte beviljas särskild skolskjuts, självskjuts eller vinterskjuts. Gymnasieelever med funktionsnedsättning hänvisas till färdtjänst.

Väntetider

Den dagliga väntetiden i skolan före och efter lektion ska vara så kort som möjligt. Före lektion bör den inte överstiga 1 timme. Den sammanlagda väntetiden efter skolans slut bör inte överstiga 3 timmar per vecka utan att meningsfylld sysselsättning eller tillsyn kan ordnas.

Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts beviljas normalt för ett läsår taget.
Ansökan görs på särskild blankett.

Växelvis boende

Elev som bor på två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och skolan uppfyller villkoren i dessa tillämpningsanvisningar för rätt till skolskjuts till den skola som kommunen annars skulle placerat eleven i.
Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera vårdnadshavaren. Båda adresserna ska vara inom Stockholms län och minst en inom kommunen. Skolskjutsformen är i första hand SL-kort, om inte skolbuss kan användas till båda adresserna. För skolskjuts utanför kommunen vid växelvis boende beviljas endast SL-kort.
Intyg om växelvis boende ska bifogas med ansökan.

Försenade elever

Om en elev/barn missar sin skolskjuts är det förälder/vårdnadshavares ansvar att se till att eleven/barnet kommer till skolan. Om en elev missar skolskjutsen på grund av undervisningen är det skolans ansvar att ordna så att eleven kommer hem.

Boka av särskild skolskjuts

Om eleven av någon anledning inte kommer att åka med sin särskilda skolskjuts ska förälder/vårdnadshavare avboka resan.

Borttappat SL- kort

Ett förstört, borttappat eller stulet SL-kort ersätts inte av kommunen. SL har en förlust garanti som även täcker elevers SL-kort. Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera kortet på SL:s  webbplats för att få tillgång till förlustgarantin. Det är SL som beslutar om villkor för förlustgarantin.

Force Majeure

Vid yttre omständigheter som kommunen inte råder över kan inte skolskjuts garanteras. Exempel på sådana omständigheter kan vara naturkatastrofer, arbetskonflikter eller oframkomligt väglag.
Kommunen betalar inte ut någon ersättning vid force majeure.

Synpunkter, frågor och klagomål

Den som har synpunkter, frågor eller klagomål till kommunens angående skolskjutsverksamheten kan vända sig till kommunen.

Beslut

Beslut om SL-kort och resa med skolbuss inom kommunen fattas av rektorerna.

Beslut om SL-kort för skolskjuts utanför kommunen fattas av enheten kvalitet och administration, Ekerö kommun.
Beslut om särskild skolskjuts fattas av enheten kvalitet och administration, Ekerö kommun.
Beslut om självskjuts fattas av enheten kvalitet och administration, Ekerö kommun.
Beslut om vinterskjuts fattas av enheten kvalitet och administration, Ekerö kommun.

Överklaga beslut

Den som vill överklaga ett beslut ska göra detta skriftligt inom tre veckor efter det att man har mottagit beslutet. I överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas samt vad i beslutet man vill ändra. Överklagan lämnas/sänds till kommunen.

Blanketter