Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, förkortad GDPR – General Data Protection Regulation, som svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med den nya dataskyddslagstiftningen är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet. Lagen ställer högre krav på hur myndigheter, organisationer och företag behandlar personuppgifter.

Vad innebär den nya lagen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen följs.

Så använder kommunen dina personuppgifter

Ekerö kommun hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och din fastighetsbeteckning för att ha möjlighet att söka bygglov. Om du har barn i skolålder hämtar vi exempelvis uppgifter om var du bor för att kunna erbjuda en skola nära hemmet.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra våra skyldigheter gentemot dig som medborgare eller kund, exempelvis genom att erbjuda skolgång eller försörjningsstöd.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Vanligtvis hämtar Ekerö kommun uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis andra myndigheters register eller privata och offentliga register.

Vilka personuppgifter sparas?

Ekerö kommun sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra det kommunala uppdraget.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast de medarbetare i Ekerö kommun som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är ett stöd i vår kommunikation med dig. Exempel på personuppgiftsbiträde är en leverantör av ett IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller en lärportal för dialog mellan pedagog och förälder i skolan. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter har samlats in för.

Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Det finns även andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen och arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras. Dina personuppgifter får exempelvis bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar om hur vi använder dina personuppgifter. Du kan då kontakta vårt dataskyddsombud via e-post, dataskydd@ekero.se .

Du har rätt att lämna klagomål om vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.