Badhuset

Vad händer just nu i projektet?

Projekteringen pågår för fullt och till årsskiftet 2021 ska ett detaljerat program och en kalkyl vara framtagna. Med förutsättningen att projektet inryms i kommunfullmäktiges beslutade program och budget, blir nästa steg att ta ärendet till tekniska nämnden. Där fattas beslut om att sätta spaden i jorden. 

Men först måste KOM (Kommunikation, Omklädning, Möten) huset bli klart, så att nuvarande byggnader kan tömmas och rivas, för att ge plats åt badhuset. Arbetet med KOM-huset löper på enligt plan. Markarbetena är avslutade, plattan gjuten och inom kort påbörjas arbetet med att sätta upp väggarna.

Som en förberedelse för skisser på badhuset har ett lokalprogram sammanställts. Lokalprogrammet är baserat på fullmäktiges program och tydliggör ytbehov och funktioner. En viktig förutsättning är gällande detaljplan. Det innebär ett badhus i två plan och med en total yta (BTA=Brutto Total Area) på ca 4,500 kvm. Prislappen är baserad på fullmäktiges beslut om en total investering av 230 Mkr. 

Arbetet med att ta fram lokalprogrammet har skett i nära samverkan mellan entreprenören Cobab och Ekerö kommuns tjänstemän. Även om det inte har blivit så många fysiska möten – under rådande omständigheter – har samverkan flutit på bra och arbetet drivits enligt plan. Det går att hitta sina roller, lära känna varandra samt skapa arbetsgrupper och arbetsglädje även i den digitala världen!   

Illustration - badhus - undervisning

Illustration: Marie Åhfeldt

Nästa steg

Inom kort kommer de första skisserna att presenteras och ett digert arbete pågår med beskrivning av de tekniska lösningarna. Ett badhus är en komplex byggnad med avancerad teknik i form av vattenrening, ventilation med mera.

Bakgrund

2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektet med att bygga ett badhus vid Träkvistavallen på Ekerö. I oktober 2019 fastställde fullmäktige program och budget för badhuset. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till COBAB. Ett företag som specialiserat sig på badhus. 

Entreprenaden ska genomföras i samverkan. Det innebär att entreprenörens erfarenheter och kunskaper tas tillvara i ett tidigt skede i projektet. Entreprenör och Ekerö kommun ska tillsammans arbeta med det gemensamma målet att ge Ekerö ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där lek, träning och en rik fritid kan förenas.

Nyheter

Visa alla nyheter