Upphandling och inköp

Upphandling - från Europa till Ekerö

Vad är upphandling

Alla varor och tjänster som finansieras med offentliga medel ska upphandlas i enlighet med europeiska och nationella lagar och regler. Inom Ekerö kommun finns dessutom en antagen upphandlingspolicy som styr våra inköp. Varje år upphandlas varor och tjänster för ca 700 Mkr i Ekerö kommun.

Syftet med offentlig upphandling är att dra nytta av befintlig konkurrens på marknaden för att säkra ett effektivt användande av de offentliga medlen men också att garantera fri rörlighet för varor och tjänster på EU:s inre marknad. Det här säkerställs främst genom fem grundprinciper:

  1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Den upphandlande myndigheten får heller inte exempelvis ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.
  3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
  4. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna.
  5. Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och ska innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Därmed blir det förutsebart för leverantörerna vad som är av störst vikt vid valet av leverantör.